Bestuur Seniorenvereniging Krommenie (SVK) voor 50-plussers
Voorzitter    :             Vacant
Secretaris   :             Nora Swagerman Van Allenstraat 86 1562 TM 621 8700
Penningmr ::            Ron Kuijpers J.H. Dunantstraat 7 1561 BA 06-38751330
Lid – Bel.    :             André van der Ende Robert Kochstraat 18 1561GB 628 2994
Lid – PR      :             Henk Lutke Schipholt Gagarinstraat 196 1562 TH 628 7121
Lid – Act.    :             Evert Kolder Zonnebaars 27 1562 KN 616 8999
Lid – Act.    :             Dick Jonker Weverstraat 63 1561 EH 640 9270
Notuliste    :              Carla Schuddeboom Teresjkowastraat 40 1562 BW 628 2744

Email secretariaat:               n.swagerman@planet.nl.
Email redactie FIKS:            info@seniorenkrommenie.nl, ook informatie over de bezorging.
                                              (Ria Nieuwenhuis & Henk Lutke Schipholt)
Email ledenadministratie:   info@seniorenkrommenie.nl
Internet homepage:             www.seniorenkrommenie.nl
Bank: IBAN nummer:          NL87 INGB 0007 5536 87 t.n.v. Seniorenvereniging Krommenie

De contributie bedraagt € 25,- per jaar en partners betalen € 22,50.
Opzegging van het lidmaatschap dient te geschieden vóór 1 december.
Bij latere opzegging bent u nog de contributie over het komende verenigingsjaar verschuldigd.

Belangenbehartiging

Belastingen, huur- en zorgtoeslag, overigen:
André van der Ende Robert Kochstraat 18 T 628 2994        E ende0044@planet.nl
Ron Kuijpers J.H. Dunantstr. 7                    T 06-38 751330 E rjkuijpers@hotmail.com

Vrijwillige Ouderenadviseurs (VOA):
Voor vragen over zorg, thuiszorg, Sociaal Wijkteam, invullen van formulieren,
                                       problemen met administratie, hulpmiddelen,
                                       ondersteuning bij (her)indicaties van zorg en zorgmiddelen,
                                       wonen en woningaanpassing:
André van der Ende, coördinator             T 628 2994         E ende0044@planet.nl
Wim Nieuwenhuijse                                   T 628 4704         E w.nieuwenhuyse@upcmail.nl
Ron Kuijpers                                              T 06-38 751330  E rjkuijpers@hotmail.com