Uitnodiging Jaarvergadering

Woensdag 20 maart 2019 Aanvang 14.00 uur In Buurtcentrum De Pelikaan Kervelstraat 185a

Agenda

1 Opening door de voorzitter
2 Mededelingen
3 Verslag van de jaarvergadering 2018
4 Verantwoording Bestuur                       
         -  Jaarverslag secretaris                      
         -  Verslag van de activiteitencommissie                       
         -  Jaarverslag penningmeester                       
         -  Verslag van de kascommissie     
5   Begroting 2019                       
          -  Benoeming kascommissie     
6   Samenwerking andere organisaties                        
          - SvZ                       
          - KBO                       
          - Seniorenraad/Burgerplatform                       
          - SWT-team     
7   Bestuursverkiezingen                       
          - aftredend en herkiesbaar Nora Swagerman                      
          - aftredend en niet herkiesbaar Evert Kolder*                       
          - kandidaat algemeen bestuurslid Evert Kolder                       
          - Aftredend en niet herkiesbaar Wim Nieuwenhuijse                       
          - Kandidaat voor de functie van voorzitter Willy Caspers*      
8    Rondvraag     
9    Afsluiting  

* Leden die een bestuursfunctie ambiëren kunnen zich tot een kwartier voor aanvang van de vergadering melden bij de voorzitter.           


We ‘borrelen’ nog even na en daarbij zorgt het ons welbekende 
Duo Carola en Age voor een gezellige muzikale afsluiting van deze middag.