Klik op de gewenste maand
Jaarvergadering

Seniorenvereniging SVK houdt normaal haar jaarvergadering in maart. In die vergadering worden dan de diverse jaarverslagen van het bestuur door u besproken en – hopelijk - goedgekeurd.
Ook kunnen de leden hier hun kritiek uiten, voorstellen doen of nieuwe ideeën inbrengen.
U voelt hem vast al aankomen: door de corona-uitbraak zijn we gedwongen het dit jaar anders te doen.

Jaarvergadering 2021 in de Pelikaan? … Niet!

Het bestuur heeft daarom besloten om het als volgt aan te pakken: -
Verslagen en overzichten worden in april opgesteld en verzameld. - I
n de Fiks van mei worden daar korte samenvattingen van gepubliceerd en wordt de mogelijkheid geboden de volledige stukken op te vragen en daarop – vóór 15 mei – te reageren. -
Het bestuur handelt de reacties vóór 31 mei af. - Het bestuur vraagt de leden om per 1 juni het volledige bestuur décharge te verlenen.
De volgende stukken zullen in de Fiks van mei ter sprake komen: - Jaarverslag secretaris - Jaarverslag activiteitencommissie - Jaarverslag belangenbehartigers - Financiële samenvatting van 2019 en 2020 door de penningmeester (volledige overzichten met baten en lasten zijn opvraagbaar bij de penningmeester) - Verslag kascommissie

Er heeft zich inmiddels een kandidaat-bestuurslid gemeld en daar zijn we blij mee.
Vincent Klemann zal, net zoals al eens eerder is gebeurd, in principe met het bestuur “meelopen” tot aan de volgende jaarvergadering.
Bij die gelegenheid zal de taakverdeling worden herzien en wordt ook voor Vincent een definitieve rol vastgesteld.
Het bestuur draagt hem daartoe voor en de leden kunnen hem dan benoemen.
Vincent Klemann wordt dit jaar 60 jaar, is van beroep jurist en gespecialiseerd in fiscaal recht.
In een later stadium zullen we – of hijzelf – hem wat uitgebreider voorstellen.
Namens het Bestuur, Henk Lutke Schipholt 4